صفحات: اطلاعات مرتبط

صفحات مرتبط با چی چست تاک


خلاصه » کنترل کیفیت در آزمایشگاه

کنترل کیفیت در آزمایشگاه

 

وظیفه

اولین وظیفه این واحد اطمینان از ایمنی و کنترل کیفیت محصولات تولیدی می باشد. آزمایشگاه چی چست تاک دارای دو بخش میکروبی و شیمیایی و مجهز به تمام تجهیزات و دستگاه‌های مربوط به آنالیز محصولات تولیدی است.

 

بخش شیمیایی

در بخش شیمیایی کلیه آزمایش‌های بر اساس SOP‌ های معتبر تهیه شده از آخرین رفرنس‌های غذایی اداره استاندارد که با کمک دستگاه‌های پیشرفته انجام می‌پذیرد.

 

بخش میکروبی

در بخش میکروبی انجام آنالیز‌های میکروبی محصولات جهت اطمینان از عدم آلودگی محصولات نهایی بر اساس استاندارد٬ انجام تست‌های میکروبی مواد اولیه٬ انجام آزمایشات میکروبی آب خام٬ آب مقطر٬ آب شستشوی مخازن٬ تهیه محصولات و کنترل میکروبی محصولات و مواد اولیه٬ ظروف بسته بندی و انجام آزمایشات ادواری محصولات و مواد اولیه با بهره‌گیری از آخرین روش‌های موجود را دارا می‌باشد.